SEMINARIES & OPLEIDINGEN

Seminaries en studiedagen zijn enkel toegankelijk voor professionele financiële bemiddelaars en consulenten, met name financiële planners, belastingconsulenten, accountants, bedrijfsrevisoren, boekhouders, fiscalisten, advocaten, notarissen, verzekeringsmakelaars, bankiers, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, financiële analisten, vastgoeddeskundigen en gelijkwaardige financieel-fiscale beroepen.

FSMA accreditatie als opleidingsverstrekker in verzekeringsmateries.
Accreditatienummer 500008 A (sinds 17 maart 2009).

FinPlan vzw heeft zich als opleidingsverstrekker van bijscholing in verzekeringsmateries ertoe verbonden de cumulatieve kwaliteits-, inhoudelijke-, vormelijke en organisatorische criteria na te leven waarvan sprake in de mededeling FSMA_2015_11 dd. 25/08/2015 aan de personen die zich wensen te laten accrediteren als opleidingsverstrekkers in verzekeringen en herverzekeringen, dit in het kader van de wettelijke verplichting inzake geregelde bijscholing.

Attesten van deelname aan seminaries en studiedagen worden uitgereikt aan verzekeringsmakelaars, agenten, subagenten en verantwoordelijken voor verzekeringsbemiddeling in het kader van de wettelijke verplichting tot geregelde bijscholing, conform de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen artikelen 268, §1, 1° en 270, §1 en §7, gericht op de vereiste beroepskennis van de verzekeringstussenpersonen, in overeenstemming met de gedragsregels van de verzekeringssector en de mededeling FSMA_2015_09 dd. 25/08/2015. 

Op de websites van de FSMA en de beroepsverenigingen zijn de FAQ's terug te vinden over de geregelde bijscholing inzake de bemiddeling en distributie van verzekeringen en herverzekeringen en van bank- en beleggingsdiensten. > lees meer 

Erkenning door beroepsorganisaties

Overeenkomstig de verplichting tot permanente vorming van de supra vermelde beroepen kunnen de FinPlan seminaries en studiedagen in aanmerking komen voor de optimalisering van de beroepskennis. Kluwer Opleidingen reikt daartoe attesten uit.
Deze attesten kunnen o.m. van toepassing zijn voor:
  - het Instituut der Bedrijfsrevisoren (I.B.R.)
  - het Instituut van Accountants en Belastingconsulenten (I.A.B.)
  - het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten (B.I.B.F.)
  - het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (B.I.V.)
  - de Orde van Vlaamse Balies (V.V.B.)