Van financiële planners wordt verwacht dat ze over een bewezen basiskennis beschikken op een reeks vakgebieden, met name belastingen, huwelijksvermogensrecht en erfrecht, sociale zekerheid, sparen en beleggen, verzekeringen en pensioenen, vastgoed en vastgoedstructuren, financieringen, vennootschappen en zakelijke waarden.

De integratie van deze kennis tot een geheel en de toepassing op de specifieke situatie van de cliënt zijn de kerntaken van de financiële planner. Hij of zij blijft niettemin een generalist, een financiële huisarts.

Voor gedetailleerde antwoorden op specifieke vragen in vermelde vakgebieden verwijst hij/zij, zo nodig, door naar specialisten, zoals belastingconsulenten, accountants, bedrijfsrevisoren, boekhouders, fiscalisten, advocaten, notarissen, verzekeringsmakelaars, bankiers, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, financiële analisten, vastgoeddeskundigen. De opsomming is niet limitatief. De financiële planner houdt daarbij rekening met de vigerende wetten en reglementen, maar uiteraard ook met zijn/haar actuele beroepskwalificatie. De focus is gericht op samenwerking, eenheid creëren uit verscheidenheid.

FinPlan gaat ervan uit dat haar leden in staat zijn autonoom, naar eigen inzicht, opleiding en ervaring, advies uit te brengen aan cliënten c.q. financiële diensten en producten voor te stellen. Als professionele tussenpersonen handelen zij in het belang van de cliënt, volgens het best advice principe.

Door een adequaat opleidingsniveau en permanente educatie verzekeren zij zich van de nodige kennis en bekwaamheid om het beroep van financiële planner uit te oefenen.

FinPlan aanvaardt enkel natuurlijke personen, die in eigen naam aan het uitbouwen van de vereniging meewerken.

Leden kunnen zowel zelfstandig optreden, hun activiteiten organiseren via een vennootschap, als in vast dienstverband werken voor een financiële instelling of professionele dienstverlener. Het accent ligt op deskundigheid en het streven naar objectiviteit, eigenschappen die primeren op de loutere onafhankelijkheid.

FinPlan wenst de aanwezige kennis en expertise samen te brengen, te confronteren, te toetsen aan de internationale ervaring.