1. De leden van FinPlan bieden steeds een dienstverlening financiële planning in het belang van hun cliënt; zij handelen als professionele bemiddelaars.

1.1. Elk lid is verplicht deze gedragscode te kennen en ook daadwerkelijk toe te passen. 
1.2. Een lid mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks daden stellen die ingaan tegen deze gedragscode. 
1.3. Een lid van de vereniging oefent zijn/haar beroep uit volgens het best advice principe. Elk lid handelt autonoom – al dan niet in het kader van een vennootschap bij het nemen van beslissingen die zijn/haar beroepsuitoefening aanbelangen. Hij/zij is steeds in staat om objectief advies te verstrekken inzake de verscheidenheid aan producten en diensten die de financiële dienstverlening kenmerkt.

2. De leden zullen hun professionele kennis en vaardigheden voortdurend verbeteren en aanscherpen.

2.1. Elk lid moet beschikken over een adequaat opleidingsniveau zoals bepaald door de raad van bestuur. 
2.2. Elk lid zal per kalenderjaar minstens 30 lesuren vorming volgen, zoals erkend door FinPlan.

3. Leden zullen conform de vigerende wetten en reglementen handelen. Ze vermijden elk gedrag of elke activiteit die schade kan toebrengen aan het cliënteel dat een beroep doet op een lid van FinPlan.

3.1. Elk lid dat zich niet gedraagt volgens deze gedragscode, wordt onderworpen aan een disciplinaire actie. 
3.2. Als financiële planner verricht elk lid zijn/haar diensten naar eer en geweten en betracht hij/zij bij zijn/haar dienstverlening de nodige zorgvuldigheid. Elk lid verleent voorrang aan de belangen van de cliënt. Persoonlijk (financieel) voordeel mag de belangen van de cliënt niet schaden. 
3.3. Bij het uitvoeren van zijn/haar professionele activiteiten onthoudt elk lid zich van eender welke betrokkenheid bij onwettige, frauduleuze of oneerlijke activiteiten. 
3.4. Bij de bespreking van financiële producten geeft een lid nooit een misleidende voorstelling van de perspectieven en mogelijke resultaten van de betrokken producten. 
3.5. Elk lid heeft de plicht om volledige en accurate informatie betreffende de werkelijke kosten, winsten, risico’s en beperkingen van elke aanbevolen dienst of product kenbaar te maken. 
3.6. Een lid mag nooit informatie betreffende een product of dienst achterhouden voor de cliënt. Bijkomende informatie waarover het lid pas later beschikt, dient ad hoc aan de cliënt meegedeeld. 
3.7. Elk lid handelt in overeenstemming met de discretieplicht eigen aan het beroep van professionele bemiddelaar in financiële, fiscale, verzekerings- en vastgoeddiensten. Behalve wanneer de wet het verplicht, mag geen enkele informatie worden meegedeeld aan derden. 
3.8. Bij het verlenen van een professionele dienst heeft elk lid de plicht onafhankelijk te adviseren. De bespreking van financiële producten dient steeds te gebeuren op basis van objectieve en aantoonbare criteria. 
3.9. Elke belangenvermenging is onaanvaardbaar.

4. Leden vervullen hun taak accuraat en efficiënt.

4.1. Elk lid stelt zich competent en consistent op ten opzichte van elke cliënt of gebruiker van zijn/haar diensten zodat deze diensten voldoen aan de noden en behoeften van de cliënt. 
4.2. Bij het opmaken van de financiële planning zal elk lid : 
a) een duidelijk onderscheid maken tussen feiten, interpretaties en opinies ; 
b) zijn/haar aanbevelingen baseren op een duidelijke en professionele evaluatie van de noden van de cliënt ; 
c) zijn/haar aanbevelingen staven met het gepaste onderzoek en een adequate documentatie voorleggen.

5. Leden dragen bij tot de actualisatie, appreciatie en verspreiding van het begrip “Financiële Planning”.

5.1. Elk lid informeert objectief over de noden van financiële planning en over de middelen om deze noden te beantwoorden. 
5.2. Elk lid vermijdt een verkeerde voorstelling te geven van de voordelen, de kosten of beperkingen van een financieel product of financiële dienst.

6. Elk lid voldoet aan de criteria van FinPlan, met name:

6.1. zich onderwerpen aan de deontologische regels van de vereniging en dit schriftelijk te bevestigen ; 
6.2. geen misbruik te maken van het lidmaatschap van de vereniging ; 
6.3. het jaarlijks lidgeld te betalen.

7. Elk lid mag zijn lidmaatschap vermelden in al zijn publicaties, prospectussen en introducties. De raad van bestuur kan terzake beperkingen opleggen. Bij het geven van opinies dient het lid duidelijk te stellen dat het gaat om persoonlijke opinies of ideeën en niet deze van FinPlan.

8. Binnen de grenzen van de discretieplicht verlenen de leden van FinPlan elkaar zoveel mogelijk technische bijstand en geven ze blijk van een geest van wederzijdse hulp en collegialiteit.

9. De leden brengen de integriteit van FinPlan nooit in het gedrang.

9.1. Elk lid engageert zich om de vereniging op de hoogte te brengen van elke inbreuk op deze gedragscode. 
9.2. Derden hebben het recht om de vereniging op de hoogte te brengen van de niet-naleving van deze gedragscode door één van haar leden. 
9.3. De klachten over een lid van de vereniging in verband met het niet naleven van één of meer van de hierboven uiteengezette gedragsregels, moeten per aangetekende brief worden gestuurd naar de raad van bestuur van vzw FinPlan, die zich het recht voorbehoudt geen rekening te houden met klachten waarvan de bron niet identificeerbaar is. 
9.4. De sancties worden opgelegd door de raad van bestuur. Ze kunnen bestaan uit een private of openbare berisping, schorsing voor beperkte duur of levenslange schrapping van het lid. Een levenslange schrapping zal door de raad van bestuur aan de algemene vergadering worden voorgelegd, die terzake bevoegd is. 
9.5. De sancties worden per aangetekende brief aan het lid meegedeeld.

10. De raad van bestuur ziet toe op de naleving van deze gedragscode. Hij kan daartoe een commissie van toezicht aanstellen.