In de definitie van financiële planning volgt FinPlan bestaande opvattingen, die het concept omschrijven als de integratie tot een samenhangend geheel van een reeks diensten en adviezen inzake de financiële vereisten en doelstellingen van de cliënt in relatie tot het gezin, het bedrijf, de leef- en werkomgeving.

OPDRACHT FINANCIELE PLANNER

Eerste fase: de analyse van de persoonlijke financiële positie en doelstellingen van de cliënt.

Hierbij wordt een volledige inventaris gemaakt van het patrimonium dat bestaat uit het roerende, onroerende, professionele, verzekerde en het persoonlijke bezit. Naast de staat van activa wordt ook een staat van passiva opgesteld met de schulden en verplichtingen. De financiële planner dient tenslotte een duidelijk inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven van de cliënt. Wat de doelstellingen aangaat, deelt de cliënt mee welke voorzieningen hij getroffen heeft bij pensionering, overlijden, invaliditeit, langdurige ziekte, wijziging in de gezins- of partnerrelatie, rendabiliteits- en/of liquiditeitsproblemen in zijn onderneming. Kortom, welke maatregelen heeft de cliënt op het oog om noodsituaties op te vangen.

De financiële planner verzamelt de gegevens van de cliënt aan de hand van een vragenlijst die vertrouwelijk blijft. Hij peilt tevens naar spaarvermogen, kennis van de financiële producten en diensten, toekomstverwachtingen, inzicht in belastingen op financiële waarden c.q. vastgoed en in nalatenschapsplanning. De analyse vindt haar neerslag in een rapport dat aan de cliënt wordt overhandigd. 

Tweede fase: bepaling van het risicoprofiel van de cliënt, formulering van de doelstellingen en projectie naar de toekomst.

De diverse deelgebieden van de financiële planning komen aan bod, in het bijzonder financieringen, risicobeheer, sparen, beleggen en vermogensopbouw, vastgoedinvesteringen, fiscaliteit, pensioenregeling, successieplanning, realisatie van zakelijke initiatieven en persoonlijke doelstellingen (studie van de kinderen, reizen). De aanbevelingen van de financiële planner resulteren in een actieplan dat periodiek wordt geëvalueerd en aangepast aan wijzigingen in de financiële situatie en doelstellingen van de cliënt.

Derde en beslissende fase: een grondige bespreking van diverse financiële producten, diverse concepten en diensten die kunnen beantwoorden aan de doelstellingen van de cliënt.

Ze vloeien voort uit de diagnose van de financiële positie van de cliënt en passen binnen het geheel van aanbevelingen van de financiële planner. De multiproductbenadering die resulteert uit begrippen als bancassurance, assurfinance en all finance kan van nut zijn om tot de integratie van bepaalde diensten te komen.