Privacy

Deze website heeft uitsluitend tot doel het verstrekken van informatie. De inlichtingen, producten en diensten vermeld op deze website of waarnaar verwezen wordt, vormen in geen geval een aanbod, uitnodiging of aanbeveling tot sparen of beleggen. Evenmin gaat het om een voorstel tot het afsluiten van een verzekeringspolis of een specifiek advies op het vlak van successieplanning, fiscaliteit, pensioenvorming, vastgoedinvesteringen of vennootschapsstructuren.

 De teksten zijn met de meeste zorg samengesteld. De juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de verstrekte informatie is evenwel niet gegarandeerd. De informatie en opinies weergegeven op deze website kunnen op ieder ogenblik wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Deze website richt zich in essentie tot professionele financiële bemiddelaars en consulenten, met name belastingconsulenten, accountants, bedrijfsrevisoren, boekhouders, fiscalisten, advocaten, notarissen, verzekeringsmakelaars, bankiers, vermogensbeheerders, beleggingsadviseurs, financiële analisten, vastgoeddeskundigen en gelijkwaardige financieel-fiscale beroepen.

Uit het voorgaande volgt dat de informatie vervat in deze website niet bedoeld is voor personen of instellingen die gebonden zijn door wetten en reglementen die de toegang tot de hier verstrekte informatie op enigerlei manier beperken of verbieden (bv. op basis van nationaliteit en domicilie of verblijfplaats). Personen, vennootschappen en instellingen onderworpen aan dergelijke bepalingen, krijgen geen toegang tot de vermelde informatie.

Deze website is het eigendom van en wordt beheerd door FinPlan vzw. ('FinPlan'), Steenwagenstraat 48, B 1820 Melsbroek (tel. ++ 32 2 242 99 97 ; fax ++ 32 2 245 77 65 ; email info@finplanvzw.be). Hoewel FinPlan iedere mogelijke inspanning gedaan heeft opdat de informatie vermeld op deze website op datum van publicatie correct en volledig is, zal FinPlan geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden - noch tegenover de gebruiker van de website, noch tegenover iedere derde - wat betreft de accuraatheid, betrouwbaarheid en/of volledigheid van de verstrekte informatie. In geen geval zal FinPlan verantwoordelijk kunnen gesteld worden voor enig gebrek of onvolledigheid wat betreft de verstrekte informatie ten gevolge van technische problemen of fouten zoals bijv. fouten in de transmissie, technische mankementen, onderbrekingen, storingen door derden enz.

FinPlan zal in geen geval aansprakelijk kunnen gesteld worden voor enige directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies geleden ten gevolge van het gebruik van of het vertrouwen op de informatie vervat in deze website of ten gevolge van het gebruik van deze informatie in verband met de risico's eigen aan financiële diensten, concepten en producten, inzake de implementatie van juridische of fiscale adviezen of de aanschaf van immobiliën.

De volledige inhoud van deze website is onderhevig aan copyright (alle rechten voorbehouden). Gebruikers kunnen individuele pagina's downloaden of uitprinten op voorwaarde dat noch de copyright waarschuwingen, noch enig beschermd wettelijk merk, worden weggelaten.

De reproductie, transmissie op gelijk welke wijze, gebruik van of creatie van een link naar een gedeelte of naar het geheel van deze website - weze het voor publieke, commerciële of privé doeleinden - is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FinPlan